Ruime ervaring & kennis
Al meer dan 30 jaar
Innoverend
In kennis & technologie
Persoonlijke aanpak
Wij nemen de tijd voor u

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Toepasselijk recht

Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Indien de podotherapeut een bedrag uit hoofde van geleverde diensten aan de patiënt te vorderen heeft, het welk de competentie van de Kantonrechter te boven gaat, zal de Arrondissementsrechtbank te Assen bij uitsluiting bevoegd zijn.
Gemaakte afspraken (mondeling of telefonisch) kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding

verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden in rekening te brengen. Wanneer u uw controle afspraak verzuimt, wordt de eventuele vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht.
Onze specialisten verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Om de kwaliteit en de service te waarborgen zijn onze podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Zolen, ortheses en nagelbeugels zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Aanpassingen van zolen/ortheses binnen 2 maanden na aflevering (of tot de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Alle gecontracteerde pedicures zijn ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor Pedicures (KRP). Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.
U dient zelf zorg te dragen voor eventuele declaratie van onze factuur bij uw eigen zorgverzekering. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op een vergoeding van uw ziektekostenverzekeraar. Wij kunnen u niet garanderen dat er een vergoeding zal plaatsvinden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van uw bezittingen of voor enige andere door u geleden schade.

Betaling

Alle betalingen dienen – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen – te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Voor het geval zaken worden afgeleverd, dient ter plaatse per pin of contant te worden betaald.
Indien de patiënt niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, zal de podotherapeut de patiënt een rappel/sommatie zenden om alsnog binnen vijf dagen na dagtekening rappel/sommatie te betalen.
Indien een opdracht door de patiënt wordt geannuleerd, is de patiënt gehouden alle door de podotherapeut aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden